El Col·legi Notarial de Catalunya aporta més de 40 formularis notarials al portal Compendium.cat

El Col·legi Notarial de Catalunya (CN) ha aportat un paquet de 48 formularis notarials actualitzats segons la llei vigent i redactats en llengua catalana. Els documents estan preparats perquè els notaris exercents els puguin descarregar de forma gratuïta i adaptar al seu encàrrec professional. S’hi poden trobar models d’escriptures, poders, actes i testimonis en matèria de família, successions, dret immobiliari i dret societari.

Aquesta iniciativa s’ha pogut dur a terme gràcies a la feina del notari Guzman Clavel, representant del CNC en el portal Compendium.cat, i el notari Francesc Torrent Cufí, que ha assumit la redacció de tot el conjunt de formularis. Torrent és notari exercent, membre de la Secció de Persona i Família de la Comissió de Codificació de Catalunya i compta amb una llarga trajectòria com a notari a Catalunya. També és vicepresident segon de la Societat d’Estudis Jurídics de l’IEC i patró de la Fundació Noguera.

Tots els formularis s’estrenen avui al portal Compendium.cat, llevat de cinc formularis en matèria de família, els quals es van avançar el passat mes de maig amb motiu de la X Trobada de la Societat d’Advocats de Família (vegeu notícia). Es tracta d’una contribució inèdita gràcies a la qual el Col·legi Notarial de Catalunya ofereix al seu col·lectiu un conjunt de formularis actualitzats i aptes ser utilitzats en el seu exercici professional, i s’espera incorporar-ne aviat en matèria de modificacions hipotecàries.

En matèria de família, destaquem els formularis necessaris per constituir l’assistència prevista en l’avantprojecte de llei d’actualització, incorporació i modificació de determinats articles del Codi civil de Catalunya, que està actualment en tràmit i s’espera que pugui ser aprovat aviat. Aquests formularis són l’Acta acreditativa de necessitat de constitució d’assistència, el poder general preventiu i l’escriptura de constitució d’assistència. D’altra banda, amb relació a successions, destaquem els models de pactes successoris d’atribució particular d’un immoble (entre germans i progenitors i entre cònjuges) i, pel que fa a l’àmbit immobiliari, fem notar l’escriptura de compravenda de casa amb condició resolutòria, la qual té associada un conjunt de clàusules per a la representació gràfica que cobreixen l’àmplia casuística que hi ha en casos de divergències de superfícies entre les dades escripturades i les que consten al registre.

Us podeu descarregar els documents de forma gratuïta a l’apartat “Formularis jurídics > Formularis contractuals i notarials” o bé a continuació.

Feu clic sobre el títol de l’apartat per accedir als formularis.

Família:

 1. Acta acreditativa de necessitat de constitució d’assistència (avantprojecte de llei de modificació del CCCat)
 2. Escriptura de constitució d’assistència (avantprojecte de llei de modificació del CCCat)
 3. Acta d’inici d’expedient matrimonial (avantprojecte de llei de modificació del CCCat)
 4. Acta de decisió d’expedient matrimonial (Llei del Registre Civil)
 5. Escriptura de celebració de matrimoni (CCCat)
 6. Acta de constitució de parella estable (CCCat)
 7. Escriptura de divorci de comú acord (CCCat)

(Vegeu també l’apartat de poders de més avall.)

Successions:

 1. Testament amb institució del cònjuge com a persona hereva i tutora del fill/a menor d’edat (CCCat)
 2. Testament amb desheretament, usdefruit a favor del cònjuge i institució dels fills com a hereus (CCCat)
 3. Testament vital (Llei 21/2000 i Llei orgànica 3/2021)
 4. Escriptura d’acceptació d’herència (persona causant casada en el règim econòmic matrimonial de separació de béns) (CCCat)
 5. Escriptura d’acceptació d’herència (persona causant casada en el règim econòmic matrimonial de comunitat de béns o participació en els guanys) (CCCat)
 6. Pacte successori d’atribució particular d’un immoble entre germans i progenitors (CCCat)
 7. Pacte successori d’atribució particular d’un immoble entre cònjuges (CCCat)
 8. Pacte successori d’heretament mutual entre cònjuges (CCCat)
 9. Declaració d’hereus per successió intestada. Acta inicial (CCCat)
 10. Declaració d’hereus per successió intestada. Acta final (CCCat)

 

Dret immobiliari:

 1. Escriptura de declaració d’obra nova d’una casa (CCCat)
 2. Escriptura de declaració d’obra nova en construcció i divisió horitzontal (CCCat)
 3. Escriptura de compravenda d’habitatge en règim de propietat horitzontal (CCCat)
 4. Escriptura de compravenda de casa amb condició resolutòria (CCCat)
 5. Clàusules per a la representació gràfica en el contracte de compravenda de casa amb condició resolutòria
 6. Carta de pagament (àpoca) i cancel·lació de condició resolutòria (CCCat)
 7. Acta d’informació precontractual de préstec hipotecari (Llei 5/2019, de 15 de març, reguladora dels contractes de crèdit immobiliari)
 8. Préstec hipotecari entre particulars (art. 1874 a 1880 CC; art. 106 a 137 Llei hipotecària; art. 215 a 271 Reglament hipotecari)
 9. Àpoca d’una hipoteca (art. 136 Llei hipotecària i concordants)
 10. Escriptura de dissolució de comunitat de béns (CCCat)
 11. Escriptura de donació de diners a favor d’un fill/a per a l’adquisició del primer habitatge familiar habitual (CCCat)

 

Obligacions i contractes

 1. Préstec personal (CC)

 

Societats:

 1. Escriptura de constitució d’una societat de responsabilitat limitada (CIRCE) (LSC, Llei 14/2013)
 2. Estatuts socials d’una societat de responsabilitat limitada (CIRCE) (LSC, Llei 14/2013)
 3. Escriptura de constitució d’una societat limitada (LSC)
 4. Estatuts socials d’una societat de responsabilitat limitada (LSC)
 5. Escriptura de compravenda de participacions socials (CCCat)

(Vegeu també l’apartat de poders de més avall.)

Actes i testimonis notarials:

 1. Acta de requeriment de notificació a domicili
 2. Acta de remissió d’un document per correu
 3. Acta de declaració de notorietat de fets narrats relatius a la situació familiar i patrimonial
 4. Acta de dipòsit de la renda d’un lloguer i requeriment de notificació del dipòsit a la persona propietària
 5. Acta que dona fe de la coincidència de fotografies amb la realitat
 6. Testimoni d’una pòlissa
 7. Legitimació d’una signatura
 8. Legitimació de l’empremta digital
 9. Models varis de testimonis del contingut total o parcial de documents

 

Poders:

 1. Poder preventiu mutu entre cònjuges i/o a favor dels descendents (avantprojecte de llei de modificació del CCCat)
 2. Poder a favor de descendent per a acceptar herència i vendre béns (CCCat)
 3. Poder per a plets a favor de procuradors/es i lletrats/des (LEC)
 4. Clàusules de delegació de facultats bancàries i relacionades amb la signatura electrònica davant l’Agència Tributària
 5. Delegació de facultats per a una societat limitada
 6. Clàusules d’irrevocabilitat i revocacions de poder amb coneixement per compareixença personal i per notificació; clàusula de dispensa de notificació

 

Cada un dels formularis porta associat altres formularis jurídics i recursos lingüístics d’interès per a l’usuari. Són una mostra dels recursos lingüístics, el diccionari Terminologia notarial (TERMCAT i CNC) i els apunts lingüístics Terminologia de dret de successions: errors comuns i règims verbals i Terminologia de dret de família: errors comuns i recomanacions (tots dos del CICAC) i Llegítima i legítima (Departament de Justícia). Per poder veure aquests recursos cal fer clic sobre l’opció “Més informació” que trobareu a cada formulari jurídic.

Post by admin

Comments are closed.