Noves vies per accedir a la informació per redactar un escrit jurídic

El portal ha ampliat l’apartat dedicat als recursos lingüístics perquè es pugui accedir a la informació des de tres perspectives diferents: les necessitats dels usuaris, els aspectes lingüístics i les àrees temàtiques. Cada un d’aquests apartats agrupa els continguts ortogràfics, gramaticals i de convencions necessaris per resoldre dubtes lingüístics de diversa índole, independentment del tipus de document en què s’hagin difós (apunts lingüístics, manuals de redacció i estil, diccionaris o articles especialitzats, entre d’altres).

L’apartat sobre les necessitats dels usuaris està concebut des del punt de vista de les necessitats lingüístiques que comparteixen la majoria d’usuaris del llenguatge jurídic, com ara fer una remissió a un text legal, indicar un termini o bé expressar obligacions.

L’apartat sobre aspectes lingüístics està conceptualitzat des d’una òptica lingüística i, per tant, es basa en les diverses categories des de les quals s’aborda l’estudi de la llengua. Així, s’hi troben categories com els temps i modes verbals, els gerundis, els mots connectors i els tractaments protocol·laris.

L’apartat sobre les àrees temàtiques està conceptualitzat des d’una perspectiva jurídica. Les ciències jurídiques es divideixen tradicionalment per les anomenades branques del dret (en són una mostra dret civil, dret penal i dret laboral), a les quals el portal vincula informació lingüística que pot ser d’interès per a l’usuari.

Filtres de cerca

El portal també ha activat filtres de cerca situats a la columna lateral de pràcticament tots els apartats que contenen recursos, amb l’objectiu que l’usuari pugui afinar la cerca per diversos paràmetres. Així, els apartats amb formularis jurídics ofereixen filtres segons l’ordenament jurídic que apliquen (com podeu veure en el cas dels formularis en matèria de successions) i segons el moment processal en què s’emmarca l’escrit (vegeu els formularis de processal civil i laboral).

D’altra banda, els apartats amb recursos lingüístics disposen de paràmetres relacionats amb l’aspecte lingüístic objecte d’anàlisi; l’àmbit territorial i el sector al qual es dirigeixen (és el cas dels manuals de redacció i estil); el tema que tracten (com en el cas dels articles), i la font d’informació (com en el cas dels apunts lingüístics).

En cas que visiteu el portal des del mòbil, la icona del colador indica l’opció dels filtres.

Totes aquestes noves vies (els nous apartats i els filtres) se sumen a les que ja hi havia configurades al portal, com ara l’accés als recursos per tipologia documental, les paraules clau associades als recursos i les interrelacions creades entre els recursos. Tot junt contribueix progressivament a fer més visible la informació de què ja disposàvem en el panorama documental, a resoldre dubtes lingüístics amb el mínim de clics possible i, en definitiva, a incrementar la qualitat dels escrits jurídics.

Post by admin

Comments are closed.