Ja disponibles una vintena de formularis nous sobre dret de successions (Balears), estrangeria i accessibilitat

De la vintena de nous formularis, 4 són en matèria d’estrangeria relacionats amb els procediments d’expulsió de ciutadans estrangers . Han estat elaborats per Sílvia Catot, advocada experta en dret d’estrangeria i exmembre de la Comissió de Llengua del Consell de l’Advocacia Catalana.

• Escrit d’al·legacions a l’escrit d’incoació d’expedient administratiu d’expulsió de ciutadà estranger (art. 57.2 i 63 LOEX)
• Escrit administratiu en resposta a la proposta de resolució en tràmit d’audiència del procediment preferent d’expulsió de ciutadà estranger (art. 53.a i 63.1 LOEX)
• Recurs de reposició administratiu en matèria d’estrangeria. Expulsió. Procediment preferent (art. 53.1 i 63 LOEX)
• Escrit d’al·legacions a l’acord d’iniciació de procediment preferent d’expulsió de ciutadà estranger (article 53.a i 63 LOEX)

També s’hi poden trobar nous formularis en matèria de dret de successions de les Illes Balears, 3 dels quals són formularis del dret de Mallorca i Menorca i han estat redactats per Pere Grimalt, catedràtic en dret per la Universitat de les Illes Balears, qui, a més, complementa els formularis amb comentaris expliquen i amplien els conceptes de dret de successions en aquestes illes amb l’objectiu de difondre un dret propi que és encara força desconegut. Els formularis són:

• Testament hològraf o testament tancat que institueix hereus cridats a una mateixa porció d’herència i deixa una porció del cabal hereditari sense assignar (article 24 del Decret legislatiu 79/1990)
• Donació universal de béns presents i futurs (art. 11 de la Llei 8/2022)
• Pacte de definició (art. 38 de la Llei 8/2022)

Els altres 2 formularis apliquen el dret d’Eivissa i Formentera i són d’Olga Cardona, advocada exercent i vocal de la Comissió Assessora de Dret Civil Balear:

• Escriptura de modificació d’espòlits amb alteració de les clàusules d’heretament a favor de fills naixedors, quan el matrimoni no té descendència (article 66 del Decret legislatiu 79/1990)
• Escriptura de modificació d’espòlits amb alteració de les clàusules d’heretament a favor de fills naixedors, quan el matrimoni té descendència (article 66 del Decret legislatiu 79/1990)

Finalment, s’han incorporat al portal 11 nous formularis per demanar mesures de suport a la comunicació oral per a persones sordes davant l’Administració de justícia, gràcies a la col·laboració de la Federació ACAPPS.

Formularis per a la jurisdicció penal:

• Persona sorda citada com a testimoni
• Persona sorda citada com a víctima
• Persona sorda citada com a acusada

Formularis per a la jurisdicció civil:

• Persona sorda citada com a part
• Persona sorda citada com a testimoni
• Persona sorda citada com a part (família)
• Persona sorda citada com a testimoni (família)

Formularis per a la jurisdicció contenciosa administrativa:

• Persona sorda citada com a part
• Persona sorda citada com a testimoni

Formularis per a la jurisdicció social:

• Persona sorda citada com a part
• Persona sorda citada com a testimoni

La Federació ACAPPS agrairà als advocats exercents que facin un ús professional d’aquests formularis que n’informin la Federació (amb un correu a hola@federacioacapps.org amb l’assumpte: accessibilitat a la justícia) per tal que en puguin fer un seguiment i assessorar-los, si cal.

Post by admin

Comments are closed.