El portal Compendium.cat amplia els recursos per a l’àmbit empresarial

La Unió General de Treballadores i Treballadors de Catalunya (UGT) ha aportat al Compendium.cat 10 formularis en matèria de prevenció de riscos laborals (PRL) i un conjunt de 13 clàusules per a la negociació col·lectiva que regulen el teletreball i els drets digitals. Els formularis de PRL, revisats i actualitzats per l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals de la Secretaria de Política Sindical i el Servei Lingüístic de la UGT, apliquen les disposicions de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, actualment vigent, i van adreçats als delegats sindicals de les empreses perquè puguin comunicar, sol·licitar o denunciar dades o situacions relatives als riscos de la seva activitat laboral. Els formularis són:

1. Sol·licitud d’informació sobre l’avaluació de riscos (art. 16, 33 i 34 LPRL)
2. Sol·licitud per accedir a llocs de treball (art. 36.2 LPRL)
3. Comunicació de deficiències i propostes de millora a l’empresa (art. 36.1 LPRL)
4. Sol·licitud de formació en prevenció de riscos laborals (art. 37.2 LPRL)
5. Sol·licitud d’informació i documentació (art. 36.2, 22, 18 i 23 LPRL)
6. Sol·licitud de lliurament del pla de prevenció (art. 36, 22, 33, 23.1, 16.2 LPRL)
7. Sol·licitud de reunió extraordinària del Comitè de Seguretat i Salut (art. 38.3 LPRL)
8. Comunicació d’assistència d’un assessor/a tècnic/a extern d’UGT a la reunió del Comitè de Seguretat i Salut (art. 38.3 LPRL)
9. Comunicació a l’empresa de paralització de l’activitat (art. 21.3 LPRL)
10. Denúncia a Inspecció de Treball i Seguretat Social (art. 32.6 LPRL)

Podeu consultar-los tots aquí.

D’altra banda, les clàusules de negociació col·lectiva formen part del decàleg de Negociació Col·lectiva de la UGT de Catalunya. En concret, les clàusules referents el teletreball apliquen el Reial decret llei 28/2020, de 22 de setembre, de treball a distància, i fan referència a aspectes com la identificació dels llocs de treball, les funcions susceptibles de ser realitzades a distància, les condicions d’accés de l’activitat laboral i la duració màxima del treball a distància. Són sis els models de clàusules que us podeu descarregar:

1. Clàusula de durada mínima i màxima del treball a distància
2. Clàusula dels mitjans materials
3. Clàusula del complement del teletreball
4. Clàusula de l’establiment d’una jornada mínima presencial del teletreball
5. Clàusula de reversió
6. Clàusula de prevenció de la salut laboral en el treball a distància

 

Les clàusules que regulen els drets digitals es basen en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, la qual planteja importants reptes que van més enllà de l’àmbit privat i també afecta les persones treballadores. Els models que hi podeu trobar són set:

1. Clàusula general de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals
2. Clàusula del dret a la intimitat i tractament de dades en l’àmbit laboral
3. Clàusula del dret a la intimitat en l’ús de dispositius de videovigilància i d’enregistrament de sons en el lloc de treball
4. Clàusula del dret a la intimitat davant l’ús de sistemes de geolocalització
5. Clàusula del dret a la desconnexió digital
6. Clàusula per a la constitució de la Comissió per a la protecció de drets digitals
7. Disposicions comunes

 

Tots aquests materials ja es troben indexats al nou apartat ‘Formularis empresarials’, que també agrupa recursos per a la tramitació de procediments arbitrals i formularis societaris. Gràcies també a les aportacions de la UGT de Catalunya, al llarg del 2023 es preveu anar ampliant el nombre de clàusules per a la negociació col·lectiva.

Post by admin

Comments are closed.