Compendium.cat incorpora nous formularis de drets reals i de contractes agraris de Mallorca i Menorca

Ja es troben disponibles al portal Compendium.cat set formularis en matèria de drets reals i contractes agraris. Aquesta nova publicació té com a objectius fer més accessible el dret propi a les noves generacions, apropar la seva idiosincràsia als operadors jurídics i potenciar figures jurídiques tradicionals mitjançant formularis jurídics amb una redacció més moderna, igualitària, inclusiva i basada amb fonts jurisprudencials recents. Els formularis s’han elaborat amb el suport del Govern de les Illes Balears i la jurista Francesca Llodrà n’és l’autora.

Formularis de drets reals

Els formularis de drets reals estan basats en el dret civil propi i en el dret civil autonòmic —no foral— de les Illes Balears i són negocis de constitució de drets d’estatge, d’usdefruit, de tempteig i retracte i de redempció d’alou. Malgrat que alguns (usdefruit i retracte) es remeten a la legislació estatal, són temes competencials balears i l’autora aporta als formularis una visió i empremta expressament balear que els dona valor afegit i utilitat comparativa i inspiradora per a altres comunitats autònomes. Llodrà ho aconsegueix tenint en compte el dret agrari de la CAIB, els usos i costums propis, la jurisprudència i altres referències. Cada formulari va precedit per unes notes prèvies en què s’explica la perspectiva balear que s’adopta.

Així doncs, aquests nous formularis volen donar a conèixer, per una part, figures jurídiques que han caigut en l’oblit com l’estatge o l’alou, i per l’altra, la possibilitat de constituir amb empremta autonòmica figures comunes com el retracte o l’usdefruit. A més, ho fan amb una redacció més moderna, actualitzada i inclusiva, que dona visibilitat, quan s’escau, a la dona i té en compte la utilitat de certes figures per a la protecció de persones discapacitades. El model de constitució d’estatge n’és una mostra en preveure les necessitats d’habitatge de persones amb situacions de dependència personal i en situacions de vulnerabilitat econòmica.

En els enllaços següents us podeu descarregar els models:

  1. Negoci de constitució de dret d’estatge total.
  2. Negoci de constitució de dret d’estatge parcial.
  3. Negoci de redempció d’alou.
  4. Negoci de constitució de dret de tempteig i retracte agrari
  5. Negoci de constitució d’usdefruit

 

Formularis de contractes agraris

Els formularis de contractes agraris apliquen el dret propi recollit —directament o, només, consuetudinàriament— a la Compilació de dret civil de les Illes Balears i són el contracte d’amitgeria de Mallorca i el contracte d’amitgeria menorquina (societat rural), dues figures jurídiques vigents, especialment la de Menorca.

Els formularis disponibles són:

  1. Contracte d’amitgeria (illa de Mallorca)
  2. Contracte d’amitgeria menorquina (societat rural) (illa de Menorca)


Francesca Llodrà Grimalt, autora dels formularis, ha estat vocal de la primitiva Comissió Assessora de Dret Civil Balear i del posterior Consell Assessor de Dret Civil de les Illes Balears i coautora de la Proposició de la Llei de successió voluntària paccionada de Balears. És professora titular a la Facultat de Dret de la Universitat de les Illes Balears i col·labora com a advocada of counsel al despatx Monlex Servicio Jurídico Global.

Post by admin

Comments are closed.