Compendium.cat incorpora nous formularis de dret balear

Tots aquells professionals del dret que exerceixen a les Illes Balears trobaran des d’ara més recursos que mai al portal Compendium.cat. Gràcies a la col·laboració del catedràtic Pere Grimalt i de la doctora Olga Cardona, dos experts juristes de reconegut prestigi a les Balears, Compendium.cat ha pogut incorporar 25 formularis de dret de família, dret de successions, drets reals, obligacions i contractes, i formularis processals en matèria de successions i obligacions i contractes, específics per a les Balears.

Aquesta ampliació del portal de recursos jurídics en català facilitarà la tasca dels juristes exercents a Mallorca i Menorca però també a Eivissa i Formentera, que apliquen dos ordenaments jurídics diferents. La incorporació dels nous formularis ha estat possible gràcies al suport institucional de la Direcció General de Política Lingüística del Govern balear, la Facultat de Dret de la Universitat de les Illes Balears i el Col·legi d’Advocats de les Illes Balears.

 

Llista de formularis

Feu clic sobre el nom de cada apartat per consultar els formularis.

Dret de família:

 1. Escriptura de modificació d’espolits amb alteració de les clàusules d’heretament a favor de fills naixedors, quan el matrimoni no té descendència
 2. Escriptura de modificació d’espolits amb alteració de les clàusules d’heretament a favor de fills naixedors, quan el matrimoni té descendència
 3. Constitució d’usdefruit capitular

 

Dret de successions:

 1. Fidúcia successòria en escriptura de capítols matrimonials
 2. Fidúcia successòria ordenada en testament
 3. Execució de fidúcia successòria pel cònjuge vidu
 4. Pacte successori d’institució d’hereu amb transmissió actual
 5. Pacte successori d’institució d’hereu sense transmissió actual
 6. Pacte successori de llegat amb entrega de béns
 7. Pacte successori de llegat sense entrega de béns
 8. Pacte successori de llegat amb finiment de llegítima
 9. Donació amb finiment de llegítima
 10. Carta de pagament de drets legitimaris
 11. Testament hològraf o testament tancat que institueix hereu/va de cosa certa (quan la cosa certa és un bé moble o immoble concret)
 12. Testament hològraf o testament tancat que institueix hereu/va distribuïdor/a
 13. Testament hològraf o testament tancat que institueix hereu/va a qui no li queda lliure almenys la quarta part de l’actiu hereditari líquid per excés de llegats: el dret a la quarta falcídia
 14. Testament hològraf o testament tancat que institueix hereus cridats a una mateixa porció d’herència i deixa una porció del cabal hereditari sense assignar
 15. Donació universal de béns presents i futurs
 16. Pacte de definició

 

Drets reals:

 1. Constitució de dret d’habitació en testament

 

Obligacions i contractes:

 1. Contracte d’explotació a majoral
 2. Resolució de contracte d’explotació a majoral. Comunicació de «desvís»

 

Formularis processals en matèria de successions i obligacions i contractes:

 1. Demanda de resolució de contracte d’explotació a majoral
 2. Demanda de reclamació de llegítima
 3. Demanda de complement de llegítima

 

Els autors dels formularis

Pere Grimalt

Catedràtic de dret de la Universitat de les Illes Balears, imparteix docència a la Facultat de Dret i ha estat magistrat suplent de l’Audiència Provincial de les Illes Balears.

 

 

Olga Cardona Guasch

Vocal de la Comissió Assessora de Dret Civil Balear, òrgan consultiu i d’assessorament de l’executiu autonòmic balear, des de 2004. Vicepresidenta del Consell Assessor de Dret Civil d’Eivissa, des de 2011. Investigadora especialitzada en les fonts del dret civil balear, professora al Departament de Dret Privat de la UIB (seu d’Eivissa) i advocada exercent.

Post by admin

Comments are closed.